top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום רביעי 30.3.22

בוקר טוב,


שימו לב: פתיחת המזנון נדחתה לאחרי חופשת פסח


אור סניור לא נמצאת

לילך תאחר

אמתי מאחר - שיעור תנ"ך מתקיים

יעל ותמיד יגיעו בשעה שנייה

בלט 1 קלאסי יתחיל בשעה 8:45


מלווים את אתגר צפון: מויש אמיתי, יניב שם טוב, יולה מדין אורי שובל


ביטולי שיעורים: מדכ"א, שיעורי אנגלית י, שיעורי אנגלית לתיכון בוגר וצעיר (מתכונת י"א ובגרות י"ב באנגלית - מתקיימות כמתוכנן)


בהצלחה בבגרות בע"פ באנגלית לי"ב ובמתכונת לי"א


תורונות שער: יעל פ ראשי: , הסעים: שירה , אם הדרך: ברוך ד