top of page
83019160-7a06-4aae-8ad3-91382bb33909.jpg

אודות בית ספרנו

בית הספר רואה את תלמידיו כבני אדם שלמים ומאפשר להם להתמקד מגיל צעיר במשימתו החשובה של כל אדם – הכרה עצמית, הצבת מטרות ורכישת כלים להגשמתן

ייחודיות בית הספר - בית ספר דמוקרטי מעצים אדם וחברה

חיי החברה והקהילה שלנו

בית הספר מאורגן באופן דמוקרטי, כלומר, על פי עיקרון הפרדת רשויות. בבית הספר קיימות שלוש רשויות: מחוקקת, שופטת ומבצעת, והתלמידים, המורים וההורים מתפקדים כחברים שווי זכויות ברשויות הללו. פעילות זו הנה חלק בלתי נפרד משאר תהליכי הלמידה בבית הספר.

הדרך שלנו ללמוד

בית הספר הדמוקרטי מאפשר לתלמידיו ללמוד בתנאי כבוד האדם, רב גילאיות, חופש ובחירה תוך חווית החיים בחברה הדמוקרטית. בית הספר מעודד למידה מבוססת בחירה ועניין. תלמידי בית הספר בוחרים מה ללמוד, מתי ללמוד ועם מי ללמוד. בבסיס אמונתנו הלמידה מתרחשת בכל זמן ובכל מקום, לכן אנו מלמדים במגוון דרכי הוראה בשיעורים, במרכזים, בוועדות, בפרלמנט ובחצר . כמו כן, אנו מעודדים למידה עצמאית ומשחק חופשי.

הצוות החינוכי שלנו

אנחנו חונכים. אנשי חינוך שרואים בליווי ובתמיכה האישית בכל תלמיד את עיקר העשייה המקצועית שלנו ושבבסיס הערכים שלנו מצויי ערך כבוד האדם. בית הספר הדמוקרטי בחדרה הוא הבית והקהילה שלנו. אנו חשים ברי מזל להיות חברים בקהילה מופלאה זאת.

סביבת הלמידה

בית הספר מעודד למידה מבוססת בחירה ועניין. תלמידי בית הספר בוחרים מה ללמוד, מתי ללמוד ועם מי ללמוד. בבסיס אמונתנו הלמידה מתרחשת בכל זמן ובכל מקום, לכן אנו מלמדים במגוון דרכי הוראה בשיעורים, במרכזים, בוועדות, בפרלמנט ובחצר . כמו כן, אנו מעודדים למידה עצמאית ומשחק חופשי.

פרסים וזכיות

אנו גאים בבוגרים שלנו, שהפכו להיות אנשים נפלאים, מצליחים ומאושרים. אנו גאים שאנו אחראים להקמתו של זרם חינוך חדש בארץ ובעולם. כיום ישנם עשרות בתי ספר דמוקרטיים בארץ ומאות בעולם. בית הספר אינו ממיין את התלמידים, והכניסה לביה"ס נעשית בהגרלה על בסיס מקום פנוי.

תוכניות חינוכיות

התוכנית החינוכית המרכזית שלנו היא התלמיד. התלמיד הוא זה שקובע את מטרותיו ובית הספר מעודד אותו ומלווה אותו בדרך להשיגם.

bottom of page